GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76671
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Piltingsrud
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 541725 Y-koord: 6724470
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning som en terrassse langs dalsiden. Massene i Piltingsrud grustak består av relativt ensgradert materiale fra grov sand til fin grus i vekslende lag. De øverste 2-3 meterne av avsetningen består av grovere masser, men ikke blokk og meget lite stein. Forekomsten grenser til fjell inn mot lia. Ut fra kotebildet anslås en gjennomsnittlig mektighet på knapt ti meter.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Erosjonsrest
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 273371 m2.
Volum : 1640225 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 2% Grus : 30%
Dyrka mark : 9% Sand : 70%
Bebygd : 13%
Skog : 77%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 541725 Y-koord: 6724470

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse