GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76673
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Søndre Grimsrud
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 540831 Y-koord: 6725808
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning som en terrasse langs dalen. Forekomsten har ingen massetak som kan si noe om kornstørrelse, men et snitt i skjæringen langs en jordbruksveg tyder på at massene er relativt steinrike. Forekomsten grenser i øst mot morene. En grunnvannskilde antas å angi grensen mellom morene og overliggende grus i skrenten ned mot elva. Gjennomsnittlig mektighet er da ca. 5 meter og største mektighet ca. 10 meter. Forekomsten synes ikke aktuell for uttak i dag, men kvaliteten må undersøkes før arealene eventuelt båndlegges til andre formål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Erosjonsrest

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 48196 m2.
Volum : 192784 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 22%
Dyrka mark : 78%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse