GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76677
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Midtre Gartshus
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 539032 Y-koord: 6730158
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er til dels vanskelig å avgrense mot vest og nord. På vestsiden av E16 er terrenget forholdsvis blokkrikt og materialet er trolig grusig morene. Fjell i dagen ved den sørlige avgrensningen av forekomsten. Terrassen på sørsiden av Søndre Gartshus inneholder grus med noe stein. Rygg mellom Søndre og Midtre Gartshus inneholder også grus.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 111857 m2.
Volum : 447426 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 14%
Dyrka mark : 29%
Bebygd : 57%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse