GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76679
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sagbekken
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 538598 Y-koord: 6731323
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er ei vifte som er avsatt der Sagbekken renner i dag. Forekomsten har usikker avgrensing og er ikke volumberegnet. Avsetningen har langsgående rygger som inneholder grus. Overflata er svært blokkrik. Sør for Nordre Garthus er det noe grus og sand i veiskjæringene. Øst for E16 blir mektigheten forholdsvis lav, 2-3 meter over vannivå i Begna. Det er et gammelt grustak på nordsiden av Sagbekken som nå er gjengrodd. Prøven er tatt i vegskjæringen ca. 20 meter sør for brua over Sagbekken hvor materialet er grus.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Vifte

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 118664 m2.
Volum : 593319 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 5% Stein : 10%
Skog : 95% Sand : 30%
Grus : 60%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 538598 Y-koord: 6731323

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Sand : 30%
Grus : 60%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse