GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76681
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Morud
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 538939 Y-koord: 6731069
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Terrenget på forekomsten er delvis slette og delvis slake hauger. Statens vegvesen har gjort undersøkelser i området hvor massetaket ligger. Massene er sandig grus og sand. I snittene i massetaket sees horisontal lagdeling i toppen. Der er materialet forholdsvis grov grus. Dypere i snittet er det sand.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Erosjonsrest
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 262358 m2.
Volum : 1311790 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 1% Stein : 2%
Massetak : 2% Sand : 48%
Dyrka mark : 36% Grus : 50%
Skog : 61%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 538940 Y-koord: 6731069

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 2%
Sand : 48%
Grus : 50%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse