GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76685
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bagn kirke
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurdal (1716-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 530707 Y-koord: 6742888
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av en større elveslette som hever seg 4-8 meter over elva. Det finnes ingen snitt som kan fortelle noe om kornstørrelsessammensetningen. Grove masser i terrasseskråningen ned mot elva kan tyde på en sprengsteinfylling, men den kan også være erosjonsbeskyttelse. Forekomsten er uaktuell for utnyttelse.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 227346 m2.
Volum : 1364076 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 13%
Dyrka mark : 43%
Bebygd : 44%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse