GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76689
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordbytjern
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 534122 Y-koord: 6723790
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning med hauger og rygger. Massene består vesentlig av sand med noe silt, grus og stein. Massene er lagdelte og ligger som et tynt dekke (2-4 meter) over underliggende morene. Overflaten er uregelmessig og hauget. Morenen kommer fram i bunnen av massetaket. Forekomsten har kun interesse for bruk til lokale formål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 2.99 m. Areal : 38050 m2.
Volum : 113769 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 9% Stein : 5%
Skog : 91% Grus : 25%
Sand : 70%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 534122 Y-koord: 6723790

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 25%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse