GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76701
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bogbrua
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 538875 Y-koord: 6711585
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten utgjøres av flere større rygger som går parallelt med Vassfarvegen, tydeligvis avsatt av brevann fra Vassfaret. Vegen danner begrensninger i sørøst. Lange sammenhengende skjæringer i veikanten viser at det ligger morene med flere meters tykkelse under grusryggene. Det er uklart om hele det avgrensede arealet består av grus, og avslutningen av forekomsten i vest er meget usikker. Muligens er morenen blottet mellom ryggen eller at grusdekket her er av ubetydelig tykkelse. Grustaket er planert og driften avsluttet pga. problemer med morene i bunnen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 203979 m2.
Volum : 815915 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 3% Stein : 20%
Skog : 97% Sand : 30%
Grus : 50%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 539353 Y-koord: 6711865

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 20%
Sand : 30%
Grus : 50%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse