GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76711
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Tronhus
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bruflat (1716-1)
Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 538081 Y-koord: 6735051
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en elveslette som hever seg ca. 2-6 meter over elvenivå. Store deler av området er oppdyrket eller skogvokst. Det er tidligere tatt ut masser fra forekomsten. Forekomsten synes ikke interessant for utnyttelse i dag.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 546362 m2.
Volum : 1639085 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 4% Sand : 30%
Bebygd : 10% Stein : 30%
Dyrka mark : 28% Grus : 40%
Skog : 58%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 538081 Y-koord: 6735051

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Sand : 30%
Stein : 30%
Grus : 40%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse