GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76725
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Granum
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bruflat (1716-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 534407 Y-koord: 6738918
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består både av en elveslette og en vifte ved Sagbekken. Avgrensningen av vifta er høyst usikker. Elvesletta hever seg ca. 3-5 meter over elvenivå. En del av elvesletta er for lav til å inngå i forekomsten.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Vifte
: Elveslette

Størrelse
Mektighet : 2.99 m. Areal : 74981 m2.
Volum : 224193 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5%
Skog : 40%
Dyrka mark : 55%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse