GRUSDATABASEN

Forekomstområde 82894
Sømna (1812) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dale øvre
(Sist oppdatert 20.sep.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Velfjord (1825-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 376543 Y-koord: 7254379
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Strandvoll-/breelvmateriale bygd opp mot 75 m o.h. inn mot fjellfoten. Uryddig, svakt markert terrasseflate. Noe masser er tatt ut i lokalt gårdsmassetak. Forekomsten antas å kunne inneholde anvendbart byggemateriale (sand, grus) i partier.

Bilder
1. Del av forekomsten sett mor øst

Avsetning
Type(r) : Strandavsetning Form(er) : Terrasse
: Breelvavsetning : Strandvoll

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 451055 m2.
Volum : 2255276 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 1%
Skog : 49%
Dyrka mark : 50%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.05.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse