GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83558
Meløy (1837) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fonndalen
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Melfjorden (1928-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 442143 Y-koord: 7398377
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Deler av forekomsten er kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten er en markert buet randmorene med en lite utviklet toppflate i Fonndalen. Området er vegløst med kai for utskiping av masser. Bebyggelse på toppen av avsetningen legger beslag på store volum. Dette er den viktigste sand- og grusforekomsten i hele Nordland fylke. Det bør derfor legges til rette for en fornuftig og langsiktig utnyttelse av forekomsten. I disse planene bør også delene på vestsiden av elva vurderes.

Bilder
1. Forekomsten med massetaket sett over fjorden mot sørøst.
2. Oversikt over forekomsten fra lufta.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Randmorene
: Morene

Størrelse
Mektighet : 25.00 m. Areal : 526985 m2.
Volum : 12281055 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Blokk : 5%
Utdrevet massetak : 10% Stein : 20%
Annet : 10% Sand : 35%
Dyrka mark : 15% Grus : 40%
Skog : 60%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 442143 Y-koord: 7398377

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Bilde av foredlingsanlegg

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 20%
Sand : 35%
Grus : 40%


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse