GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83832
Bodø (1804) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvikstadvika
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Misvær (2029-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 497824 Y-koord: 7456756
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Størrelsen på avsetningen er veldig vanskelig å anslå, men mektigheten er stor, over 20 meter når en kommer et stykke inn i ryggen. Et stykke ovenfor massetaket ligger morene i overflaten. Mektigheten på denne og hvor langt grusen fortsetter inn i ryggen er det umulig å si noe sikkert om uten grundigere undersøkelser. Volumanslaget er derfor nokså usikkert.

Etter utført detaljundersøkelse viser det seg at massene som egner seg som byggeråstoff hovedsakelig begrenser seg til den nedre delen av ryggen, d.v.s området omkring massetaket. De egnede massene overlagres av en tykk pakke (> 20 meter) med ensgradert sand. På toppen av ryggen har det vært avsatt en morenerygg som synes å være omlagret av havet og ligger i dag som et 1 - 4 meter tykt strandgruslag over den ensgraderte sanden. I tillegg til de gode massene nede ved sjøen, kan dette strandgruslaget være en byggeråstoffressurs. Området nede ved sjøen er på kartet avgrenset med heltrukken strek, mens strandgrusen er markert med S-er. Se ellers NGU-Rapport 88.122.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Randmorene

Størrelse
Mektighet : 13.00 m. Areal : 90129 m2.
Volum : 1171674 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 25% Sand : 40%
Skog : 75% Grus : 60%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 497825 Y-koord: 7456756

Betydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Grustaket sett mot Nord-Vest

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Sand : 40%
Grus : 55%


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse