GRUSDATABASEN

Forekomstområde 91977
Tromsø (5401) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Fornesset
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lyngen (1634-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 34
X-koord: 456549 Y-koord: 7721004
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Deler av forekomsten er kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten er ei stor breelvvifte og et breelvdelta på Forneset. Massene er grovkornige og blir grovere jo lengre en kommer innover vifta. Undersøkelser av vifta konkluderer med at breelvmassene på vestsiden av elva, er avsatt over et mektig marint delta med underliggende morene. Massene i det marine deltaet består av hardpakket, finkornig, ensgradert sand og finsand med noe silt. Langs elva og i den sentrale delen av forekomsten er de brukbare massene tatt ut helt ned til den ensgraderte sanden. I den vestlige delen av massetaket synes det fortsatt å være 4 - 7 meter med grove masser igjen under bunnen av taket. Det er også utført undersøkelser som viser at de grove breelvmassene fortsetter ovenfor massetaket med en mektighet på ca. 10 meter.
De sentrale delene av forekomsten er klassifisert som regionalt viktig.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta
: Morene : Vifte

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 584024 m2.
Volum : 3504141 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 35% Stein : 15%
Annet : 65% Sand : 35%
Grus : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 34
X-koord: 457166 Y-koord: 7721161

Betydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Panoramabilde av snitt øverst i massetaket

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning

Kornfraksjoner

Stein : 15%
Sand : 35%
Grus : 50%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 34
X-koord: 457534 Y-koord: 7721141

Betydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Panoramabilde av massetaket

Kornfraksjoner

Stein : 15%
Sand : 35%
Grus : 50%


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse