GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92251
Salangen (5417) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Røyrbakken
(Sist oppdatert 10.jun.1999)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Salangen (1432-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 610857 Y-koord: 7653153
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvterrasser på begge sider av utløpet til Røyrelva i Røyrbakkvatnet. Materialet er grovt i toppen og blir finere lengre ned i forekomsten. Snittobservasjoner viser siltig materiale 25 m under toppflata. Langs den nye riksvegen er det tatt ut betydelige masser med grus, og skråninger er utplanert og tilsådd.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 416964 m2.
Volum : 833929 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 20% Blokk : 2%
Skog : 30% Stein : 5%
Dyrka mark : 50% Grus : 30%
Sand : 63%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 610682 Y-koord: 7652556

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Oversiktssbilde, panorama
2. Del av snittet
3. Del av snittet

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 610713 Y-koord: 7653239

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 15%
Sand : 40%
Grus : 40%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse