GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92273
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Hagalia
(Sist oppdatert 01.jul.2000)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Kirkesdalen (1532-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 34
X-koord: 416043 Y-koord: 7653690
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er små rester av breelvterrasser mellom Hagalia og Lium.

2000: Forekomsten vurderes som en lite viktig byggeråstoffressurs.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Erosjonsrest

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 143759 m2.
Volum : 431279 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 30% Blokk : 5%
Skog : 70% Stein : 10%
Sand : 40%
Grus : 45%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 34
X-koord: 416696 Y-koord: 7652531

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 10%
Sand : 40%
Grus : 45%


Denne utskriften ble generert 23.05.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse