GRUSDATABASEN

Forekomstområde 93023
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvænangsbotn
(Sist oppdatert 18.jul.2001)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Kvænangsbotn (1734-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 34
X-koord: 541906 Y-koord: 7736321
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Stor breelvterrasse i Kvænangsbotn. Tidligere undersøkelser (se NGU Rapport 1556/8B) viser at avsetningen består av sand, grus og stein med store mektigheter, opp til 50 m på det meste. Materialet er noe flisig, men ellers av relativt bra kvalitet. Betongprøvestøpninger gir normale fastheter for materialet i denne landsdelen. Forekomsten vurderes som en viktig ressurs.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 20.00 m. Areal : 3402302 m2.
Volum : 68046033 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Grus : 50%
Skog : 95% Sand : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 34
X-koord: 541906 Y-koord: 7736321

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 50%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 23.05.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse