GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98899
Gjerstad (4211) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Brattli
(Sist oppdatert 09.mai.1984)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gjerstad (1612-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 500028 Y-koord: 6525521
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvterrasse bygd opp til marin grense bestående av grovt materiale, grus, stein og noe blokk i topplaget. Ingen snitt kan gi sikre opplysninger om kornstørrelse mot dypet, men bunnvegetasjonen tyder på mer finkornig materiale. I det laveste dyrkede nivået synes det som vi nærmer oss mer finkornig materiale. Det har tidligere vært massetak i forekomsten, men dette er nå nedlagt og planert ut.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning
: Breelvavsetning

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 26931 m2.
Volum : 134655 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 50%
Dyrka mark : 50%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse