GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98903
Gjerstad (4211) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Eskelandsmoen
(Sist oppdatert 26.jun.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gjerstad (1612-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 500978 Y-koord: 6528601
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvavsetning bestående av sand og grus, lite grov grus, stein og blokk. Mektigheter på 10-15 m i det øverste nivået, 5-10 m i det laveste. Det er tatt ut masse i begge nivåer. Avsetningen bør undersøkes nærmere med tanke på volum og kvalitet, spesielt for betongformål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 7.00 m. Areal : 204491 m2.
Volum : 1431434 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 10% Grus : 20%
Dyrka mark : 10% Sand : 80%
Skog : 80%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 500978 Y-koord: 6528601

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 20%
Sand : 80%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 500538 Y-koord: 6528681

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse