GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98967
Tvedestrand (4213) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Fosstveit
(Sist oppdatert 03.aug.1984)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Tvedestrand (1612-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 495118 Y-koord: 6500531
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Fra Fosstveit og nedover dalen til Angelstad ligger en del sand og grus med varierende mektigheter i de høyeste nivåene langs dalsiden. Ved Fosstveit ligger et noe høyere nivå som er avgrenset med heltrukken strek. Området for øvrig er gitt stiplet omriss. En mer detaljert undersøkelse med tanke på mektighet og kornstørrelse kan være aktuell for å finne områder hvor det kan tas ut masser.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Terrasse
: Breelvavsetning

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 33699 m2.
Volum : 134796 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 20%
Dyrka mark : 80%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse