GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99129
Birkenes (4216) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Høgilt
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lillesand (1511-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 452344 Y-koord: 6462368
Ressurs
Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten har stedvis mektigheter på 25 m fra elvesletta til toppnivået. Massene domineres av sand, men med grovere materiale som grus og stein i toppflaten og stedvis også lenger ned i forekomsten. Området rundt massetak 3 synes å ha størst innhold av grove masser. Det er massetak også i ra-morenen der denne krysser forekomsten. Her er materialet grovt. For øvrig synes innholdet av finsand og silt å økepå mot dypet.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Terrasse
: Breelvavsetning : Esker

Størrelse
Mektighet : 12.00 m. Areal : 875200 m2.
Volum : 10502395 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Stein : 15%
Utdrevet massetak : 15% Grus : 35%
Dyrka mark : 20% Sand : 50%
Skog : 60%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 452344 Y-koord: 6462368

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Oversiktsbilde

Kornfraksjoner

Stein : 15%
Grus : 35%
Sand : 50%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 452484 Y-koord: 6461843

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 2%
Grus : 23%
Sand : 75%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 452361 Y-koord: 6461331

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 2%
Grus : 45%
Sand : 53%

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 452602 Y-koord: 6462983

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Oversiktsbilde

Kornfraksjoner

Grus : 20%
Sand : 80%


Denne utskriften ble generert 21.01.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse