GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99137
Birkenes (4216) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Rugslandmoen
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lillesand (1511-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 451948 Y-koord: 6462373
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Stor breelvavsetning med sand og grus. I toppflaten er det også noe grovere materiale som stein. Lenger ned i forekomsten dominerer sand og noe grus. Det er to store massetak i forekomsten hvor det blir tatt ut masser både til vei- og betongformål. Forekomsten er i det vesentligste dekket av skog. Tildes betydelig mektighet med morene dekker den nordlige delen av forekomsten som grenser mot forekomst 8-Bjorhus. Forekomsten bør undersøkes mer detaljert.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 767504 m2.
Volum : 7675040 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Blokk : 2%
Dyrka mark : 5% Stein : 8%
Utdrevet massetak : 20% Grus : 30%
Skog : 70% Sand : 60%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 451948 Y-koord: 6462373

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Oversiktsbilde

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 8%
Grus : 30%
Sand : 60%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 451597 Y-koord: 6461808

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Grus : 10%
Sand : 90%


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse