GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99139
Birkenes (4216) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjorhus
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lillesand (1511-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 451554 Y-koord: 6463159
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvavsetningen er den nordligste delen av Ruglandsmo-avsetningen, men bortsett fra en smal tarm langs elva er den skilt fra denne ved morenemateriale avsatt i bakkant av ramorenen. Avsetningen har noe grovt materiale, grus og noe stein i toppen, men sannsynligvis er det en forholdsvis hurtig overgang til sand og også finsand og silt. Forekomsten har et stort massetak hvor snittet viser overveiende sandige masser.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Sandur
: Delta

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 79055 m2.
Volum : 474332 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 35% Stein : 5%
Utdrevet massetak : 65% Grus : 25%
Sand : 70%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 451554 Y-koord: 6463159

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Oversiktsbilde

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 25%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse