GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99199
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Simonstad
(Sist oppdatert 08.mai.1984)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nelaug (1612-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 476336 Y-koord: 6506631
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et deltaområde med sand-/grusavsetningene som terrasser med mektighet 1-5 m over Nelaugvatn (139 m o.h.). Massene har vesentlig godt sortert sand i overflatelagene. I dypere lag opptrer grus og steinlag, særlig gjelder dette områdene mot Suplandsfossen. Avstand til grunnvannsnivå er avhengig av vannstand i elv/vatn, og de største arealene vil vanligvis ha grunnvannsnivå på ca. 2 m dyp. Lokalt forsumpning/myrdannelse. Massene har en del jern-/humusutfelling. Avsetningene er dyrket eller dyrkbar skogsmark. Deler av området er bebygd (Nidarå skogindustri m.m.).

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Terrasse
: Breelvavsetning : Delta

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse