GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99213
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Javnesmoen
(Sist oppdatert 10.okt.2014)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vegår (1612-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 472010 Y-koord: 6518446
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er deler av et stort deltaområde/dalfylling med vesentlig skog. Riksveg 39 går over forekomsten. Massene antas å bestå vesentlig av ensgradert sand, med topplag (flomsediment) av dels siltholdig fin sand. Mektighet over grunnvannsnivå vil for stiplet område ligge på 1-3 m. Lokalt har dette området forsumpning/torvdannelse. Massene innenfor avgrenset område ved massetak 1 har mektighet 3-5 m. Her antas også innholdet av grus i massene å være større.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Delta

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 94645 m2.
Volum : 378579 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Grus : 20%
Massetak : 10% Sand : 80%
Skog : 85%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 472268 Y-koord: 6518801

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 20%
Sand : 80%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 472608 Y-koord: 6519161

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 10%
Sand : 90%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse