GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99245
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Gangsei
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gjøvdal (1512-1)
Vegår (1612-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 469338 Y-koord: 6519031
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten har ca. 2-3 m mektige lag av sandig, steinig grus over grunnvannsnivå. Steinmaterialet er godt rundet. Det er mulig å finne mindre partier lignende masser lokalt i områdene sør og øst for forekomsten.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Terrasse
: Breelvavsetning

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 13045 m2.
Volum : 26090 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Stein : 20%
Skog : 45% Grus : 40%
Utdrevet massetak : 50% Sand : 40%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 469338 Y-koord: 6519031

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 20%
Grus : 40%
Sand : 40%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse