GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99301
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Berås
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Mykland (1512-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 466678 Y-koord: 6501496
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av vekslende terrasserester, haug-/ryggform (esker?) av breelvmateriale, vesentlig godt sortert sand, med noe grus/stein. I syd ved massetak er det grovere materiale; grus, stein og noe blokk. I massetaket er det dels tatt ut til fjell. Også enkelte fjellblotninger ellers i området, derfor er det noe usikre forhold omkring dyp til fjell. De mektigste partiene har masser av sand/grus til om lag 10 m dyp. Flere lokale uttak i forekomsten. Arealbruk er vesentlig skog med noe dyrka mark. Masser fra forekomsten er kun av interesse for lokale grusveger.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Terrasse

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 30%
Sand : 60%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 466147 Y-koord: 6501592

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 30%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 28.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse