Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Eigersund (1101) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.02.11.2010


Byggråstoffsituasjonen

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. I Eigersund kommune er det stor produksjon av pukk fra tre pukkverk som driver i en lys anortositt. Det aller meste av denne produksjonen eksporteres til utlandet. I kommunen er det registrert 19 sand- og grusforekomster. 11 av disse er punktregistreringer av massetak i morenemateriale hvor det i dag ikke er aktivitet. De siste 8 forekomstene er breelvavsetninger som til sammen inneholder knapt 2 millioner m3 sand og grus. På grunn av arealkonflikter og kvalitet er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregning av forekomstenes totale og utnyttbare volum. På bakgrunn av dette er det ca. 1,2 millioner m3 fordelt på fem forekomster aktuelle for uttak. Til sammen er det registrert 17større og mindre massetak i kommunen. I dag er bare ett av disse i drift og ett i sporadisk drift.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til verdifulle ressurser i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomster som har muligheter for eksport, eller er leverandører til et stort hjemmemarked klassifiseres som nasjonalt viktig, mens forekomster som har betydning for byggeråstoffsituasjonen i en større region, eller har spesielt god kvalitet, klassifiseres som regionalt viktig. Etter hvor viktige forekomstene er i forsyningen av byggeråstoff lokalt, er de klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige eller ikke vurdert. I Eigersund er de tre pukkforekomstene vurdert som nasjonalt viktige forekomster. Av grusforekomstene er forekomst 8 Byrkjeland vurdert som meget viktig og 3 Eldridvatnet og 15 Vind som viktige i en lokal forsyning av sand og grus. Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.


Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland for 2004 viser at ble produser t ca. 450000 tonn pukk dette året. Ca. 90000 tonn ble brukt lokalt, mens resten ble eksportert, hovedsakelig til utlandet. Det ble brukt vel 40000 tonn sand og grus som for det meste kom fra Bjerkreim, men også noe fra Hjelmeland. Kommunen er selvforsynt med knust fjell, men må også i framtida basere mye av behovet for sand og grus på import.


Denne utskriften ble generert 22.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse