Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Sokndal (1111) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.01.11.2010


Byggråstoffsituasjonen

I Sokndal kommune er det mangel på sand og grus egnet for veg- og betongformål. I NGUs database er det registret fem forekomster, men ingen av disse er vurdert som interessante for uttak til byggetekniske formål. Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. I kommunen er det registrert syv pukkforekomster. I to av forekomstene er det etablert pukkverk med stor produksjon. Det aller meste av denne produksjonen eksporteres til utlandet, men noe brukes i kommunen og i nabokommuner.
Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til verdifulle ressurser i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomster som har muligheter for eksport, eller er leverandører til et stort hjemmemarked klassifiseres som nasjonalt viktig, mens forekomster som har betydning for byggeråstoffsituasjonen i en større region, eller har spesielt god kvalitet, klassifiseres som regionalt viktig. Etter hvor viktige forekomstene er i forsyningen av byggeråstoff lokalt er de klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige eller ikke vurdert. Pukkforekomstene 501 Rekefjord øst og 505 Rekefjord vest hvor det er produksjon i dag er klassifisert som nasjonalt viktige forekomster. Det samme er 506 Osterviknuten som er registrert som et mulig fremtidig uttaksområde. 503 Tellnes omfatter steintippene som kan videreforedles til pukk. Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland for 2004 viser at det i kommunen ble produsert knapt 1 million tonn pukk dette året. Over 900000 tonn ble eksportert mens resten ble brukt i kommunen og noe også i nabokommuner. Forbruket av sand og grus var ubetydelig dette året. Kommunen er selvforsynt med pukk, men må basere forbruket av sand og grus på import.


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse