Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Lund (1112) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.08.02.2011


Byggråstoffsituasjonen

Lund er en underskuddskommune når det gjelder sand og grus til byggeformål. I NGUs database er det registrert 12 forekomster. Seks er punktlokaliseringer av nå nedlagte massetak i morenemasser, ett er nedlagt uttak i urmasser og fire er sorterte breelv- og elveavsetninger. Forekomst 9 Drange har vært en viktig grusforekomst i kommunen, men det er nå liten aktivitet i forekomsten. Forekomst 12 Årdal er den viktigste forekomsten i kommunen i dag. Den inneholder urmasser som blir knust og brukt til forskjellige formål i kommunen. Det er også produsert pukk fra fast fjell ved Skjeggjestad, men dette uttaket er nå avsluttet.

Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland for 2004 viser at det ble tatt ut og brukt 6000 tonn pukk og 3000 tonn sand og grus dette året. Dette er under tre tonn per innbygger og er lite sammenlignet med nabokommunene. Behovet for sand og grus i framtida må dekkes med import. Etablering av steinbrudd for produksjon av pukk kan være en løsning for å dekke framtidige behov for knuste steinmaterialer. Kartlegging av egnet uttaksområde må i tilfelle gjennomføres. Med et begrenset behov kan det også være aktuelt å hente slike masser på allerede etablerte uttakssteder.


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse