Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Bjerkreim (1114) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.01.11.2010


Byggråstoffsituasjonen

I Bjerkreim kommune er det registrert 32 sand- og grusforekomster i NGUs database. 18 forekomster er volumberegnet og inneholder til sammen ca.33 millioner m3 sand og grus. På grunn av arealkonflikter og kvalitet er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregning av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Ut fra denne modellen er det utnyttbare volum redusert til knapt 18 millioner m3 som er 53 % av det totale volumet.
I kommunen er det registrert 39 større og mindre massetak. I dag er det drift kun i ett massetak, mens det i seks sporadisk blir tatt ut masse til forskjellige formål.
Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Selv om mange av de tidligere uttaksområdene nå er avsluttet, bør kommunen fortsatt være selvforsynt med sand og grus i mange år. For å dekke behovet for grove, knuste masser er det etablert ett pukkverk i kommunen.
Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til verdifulle ressurser i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomster som har muligheter for eksport, eller er leverandører til et stort hjemmemarked klassifiseres som nasjonalt viktig, mens forekomster som har betydning for byggeråstoffsituasjonen i en større region, eller har spesielt god kvalitet, klassifiseres som regionalt viktig. Etter hvor viktige forekomstene er i forsyningen av byggeråstoff lokalt er de klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige eller ikke vurdert. 501 Moi pukkverk og grusforekomstene 5 Espeland, 7 Malmeim og 17 Lille Svela er vurdert som meget viktige forekomster. I tillegg er seks forekomster vurdert som viktige i forsyningen av denne type byggeråstoff. Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland i 2004 viser at det ble tatt ut 100 tusen tonn pukk og 90 tusen tonn sand og grus dette året. I tillegg ble det tatt inn noe pukk fra Eigersund. Det aller meste av produksjonen både av sand og grus og pukk ble eksportert til nabokommunene Sandnes, Eigersund og Hå. I egen kommune ble det brukt 16 tusen tonn pukk og 12 tusen tonn sand og grus som tilsvarer 11,4 tonn per innbygger. Kommunen synes å være selvforsynt med grus og pukk til veg- og betongformål i mange år framover.


Denne utskriften ble generert 01.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse