Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Klepp (1120) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.04.04.2006


Byggråstoffsituasjonen

I Klepp kommune er det registrert 14 sand- og grusforekomster. Av disse er fire volumberegnet til samlet å inneholde 7,5 millioner kubikkmeter sand og grus. Den største forekomsten er 1 Orstad hvor det er tatt ut masse fra flere massetak som i dag er nedlagt. Det meste av forekomsten er dyrka mark med en del gårdsbebyggelse. I 4 Øksnevadkrossen er det også tatt ut betydelige mengder, men i dag er viktige grusområder bebygd. Forekomst 5 Laland har også en del bebygde områder, og er sammen med 11Øygardsjordet vurdert som mindre viktige forekomster i ressurssammenheng. På grunn av dette er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. Uten at det er gjort nøyaktige beregninger over utnyttbare ressurser, har NGU, for å få et mer realistisk bilde over råstoffsituasjonen, utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Ved bruk av denne modellen vil bare 2,6 millioner kubikkmeter, eller er 35 %, av det totale volumet være utnyttbart.

De øvrige forekomstene i kommunen inneholder også sand og grus, men er ikke volumberegnet fordi avgrensingen av forekomstene er usikker samtidig som mektighetene på de utnyttbare ressursene variere mye. Spesielt gjelder dette de to store forekomstene 8 Pollestad og 9 Tu. Disse forekomstene omfattes av markerte eskersystemer mellom Frøydalsvannet og Vik. Større og mindre rygger og hauger med myrdannelser i mellom dominerer området. Det er tidligere tatt ut sand og grus fra flere massetak i disse forekomstene. Det er sannsynligvis større volum igjen innenfor disse forekomstene enn i de som er volumberegnet. Det er derfor viktig at mulige ressurser ikke båndlegges av arealbruk som hindrer framtidig utnyttelse. Ved planer om arealbruksendring må også grusressursene kartlegges nærmere og muligheten for utnyttelse vurderes.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. I Klepp kommune er det ikke uttak av fjell i dag. Det er heller ikke områder som skiller seg ut som godt egnet til dette formålet.


Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke for 2004 viser at det i Klepp ble tatt ut 44.000 tonn (29.000 kubikkmeter) sand og grus. av dette ble 60 % brukt i nabokommunene Sandnes og Time. Det er ikke produksjon av pukk i kommunen, men det ble tatt inn og forbrukt ca. 103.000 tonn (knapt 70.000 kubikkmeter) fra nabokommunene. Dette innebærer et forbruk per innbygger på 13,6 tonn, noe som er en del høyere enn landsgjennomsnittet, men noe mindre enn i nabokommunene.


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse