Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Time (1121) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.28.03.2012


Byggråstoffsituasjonen

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. I tillegg er spesielt viktige forekomster registrert som henholdsvis nasjonalt- eller regionalt viktige. Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

I Time kommune er det registrert 14 sand- og grusforekomster og ett pukkverk. De fleste forekomstene har usikker utbredelse og varierende materialsammensetning og er derfor vanskelig å volumberegne. Derfor er bare fire av forekomstene, eller deler av disse volumberegnet. Dette gjelder forekomst 1 Mellomstrand hvor to delområder er volumberegnet og klassifisert som meget viktige, spesielt i forsyningen av betongtilslag. I 7 Tegle er ett område klassifisert som viktig og volumberegnet. I 9 Sæland er to områder volumberegnet og ett av disse klassifiser som meget viktig. 28 Håland er en liten breelvavsetning som er volumberegnet, men vurdert som mindre viktig i ressurssammenheng.

Til sammen inneholder disse forekomstene ca. 6,4 millioner kubikkmeter sand og grus. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. På bakgrunn av denne modellen er det utnyttbare volum beregnet til 3,5 millioner kubikkmeter sand og grus.

Det finnes også sand og grus innenfor de andre forekomstene, men med usikker mektighet og sammensetning. Selv om de er klassifisert som lite viktige, må ikke forekomstene bygges ned før det er gjennomført undersøkelser for å vurdere muligheten for utnyttelse som byggeråstoff.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. I Time er det de senere åra produsert pukk fra fra flere nyåpnete brudd. 501-Søndre Kalberg og 503-Nordre Kalberg er begge viktige leverandører i regionen og klassifisert som nasjonalt viktige.

Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland for 2004 viser at det i Time ble tatt ut 165.000 tonn (110.000 kubikkmeter) sand og grus og 67.000 tonn pukk (45.000 kubikkmeter). Det meste av dette ble sendt ut av kommunen, henholdsvis 150.000 tonn sand og grus og 50.000 tonn pukk. Det ble brukt 207.000 tonn pukk og ca. 32.000 tonn sand og grus. Noe som viser at det går store volum på tvers av kommunegrensene. Et samla volum på nesten 17 tonn per innbygger er langt over gjennomsnittet for landet som ligger på ca. 9 tonn.Denne utskriften ble generert 15.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse