Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Gjesdal (1122) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.04.04.2006


Byggråstoffsituasjonen

I Gjesdal kommune er det registrert 29 sand- og grusforekomster og tre pukkforekomster. 11av sand- og grusforekomstene er volumberegnet til samlet å ha et totalt volum på 17,5 millioner kubikkmeter. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Ved å benytte denne er den utnyttbare delen anslått til 8,7 millioner kubikkmeter eller 50 %.

De forekomstene som ikke er volumberegnet kan være punktlokaliseringer av massetak, eller forekomster med usikker avgrensing, små mektigheter eller for dårlig informasjon om materialsammensetningen til å kunne volumberegnes. Det finnes også masser i disse forekomstene og muligheten for utnyttel disse må undersøkes nærmere dersom arealene planlegges omdisponert til en bruk som hindrer utnyttelse.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

I Gjesdal er fem forekomster, eller deler av disse, vurdert som meget viktige. Dette er 12 Dirdal, 14 Oltedal, 13 Rage, 16 Helland og 20 Avestad. Forekomst 5 Byrkjedal, 6 Vimyrbakken, 8 Molaug, 9 Frafjord, 11 Gilja, 22 Bollestad og 28 Årlia vurdert som viktige, mens de øvrige er vurdert som lite viktig.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. I kommunen er det registrert tre pukkforekomster. 501 Dirdal pukkverk er i kontinuerlig drift og vurdert som meget viktig. Det ferdige produktet betjener i liten grad det lokale markedet, men fraktes ut med båt for bruk offshore. 502 Rage er nedlagt, men vurderes som et viktig, framtidig uttaksområde. 503 Skurvenuten er et tidsbegrenset uttaksområde hvor det etter hvert skal etableres et industriområde. Forekomsten har ikke spesielt god kvalitet, men vurderes som viktig i en lokal forsyning av knuste steinmaterialer.


Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland for 2004 viser at det ble tatt ut 160.000 tonn sand (107.000 kubikkmeter) og knapt 800.000 tonn pukk (530.000 kubikkmeter). Det aller meste ble ført ut av kommunen, henholdsvis 143.000 tonn sand og grus og 790.000 tonn pukk. Med en import fra nabokommuner på knapt 7.000 tonn pukk og 11.500 tonn sand og grus ble det forbrukt til sammen 44.000 tonn grus og pukk i kommunen. Dette er lite i forhold til landsgjennomsnittet, og meget lite i forhold til Jærkommunene.


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse