Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Strand (1130) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.06.01.2010


Byggråstoffsituasjonen

I Strand kommune er det registrert 17 sand- og grusforekomster med et totalt volum på knapt 35 mill. m3. Forekomstene 12 Kvam, 16 Leitet og 17 Regnåna er ikke volumberenet. Forekomst 2 Tjøssheim er den desidert største med 22,5 mill m3. Denne forekomsten er overlagret av morene og det er bare stedvis innsyn i de sorterte sand- og grusavsetningene. Mengder, kornfordeling og materialsammensetningen er derfor meget usikker. Videre har 3 Østerhus 7,7 mill. m3 og 7 Førland 1,1 mill. m3. De øvrige forekomstene er små og inneholder fra vel 100 000 til ca. 800 000 m3. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregning av forekomstenes totale og utnyttbare volum. I følge denne er det utnyttbare volumet beregnet til 20,1 mill. m3 som er 58 % av det totale volum. Dette tallet er sannsynligvis også for høyt da 13,8 mill. m3 ligger i 2 Tjøssheim hvor det må gjennomføres oppfølgende undersøkelser med georadar og boringer før mengder og kvalitet kan avklares.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomster som har muligheter for eksport, eller er leverandører til et stort hjemmemarked klassifiseres som nasjonalt viktig, mens forekomster som har betydning for byggeråstoffsituasjonen i en større region, eller har spesielt god kvalitet, klassifiseres som regionalt viktig. Etter hvor viktige forekomstene er i forsyningen av byggeråstoff lokalt klassifisert forekomstene som meget viktige, viktige, lite viktige eller ikke vurdert. Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

Av grusforekomsten er 9 Dalen Østre klassifisert som meget viktig i forsyningen av sand og grus i kommunen. Det samme er 15 Holane selv om det meste av forekomsten allerede er tatt ut. Forekomst 3 Østerhus, 4 Vatne, 13 Skåravågen og 16 Leitet er klassifisert som viktige i den lokale forsyningen av sand og grus.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. I kommunen er pukkforekomsten 504 Tau 2 den største og viktigste. Forekomsten er klassifisert som nasjonalt viktig og det aller meste av produksjonen eksporteres til andre land i Europa og en god del til andre kommuner i Norge.

Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke i 2004 viser at det i Strand ble produsert knapt 1,4 mill. m3 pukk. Av dette ble 930.000 tonn eksportert til andre land vel 400.000 tonn til andre kommuner i Norge, mens knapt 50.000 tonn ble brukt i kommunen. Av sand og grus ble det produsert 35.700 tonn og importert fra Hjelmeland 11.000 tonn.


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse