Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Hjelmeland (1133) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.28.03.2012


Byggråstoffsituasjonen

Hjelmeland er en meget viktig kommune i forsyningen av sand og grus, ikke bare i lokal og regional sammenheng, men også nasjonalt. Det er registrert 27 sand- og grusforekomster og 14 pukkforekomster i kommunen. Det er tidligere tatt ut masse fra flere store massetak, men i dag skjer uttakene stort sett fra ett massetak.

Av sand og grusforekomstene er 19 volumberegnet til å ha et totalt volum på 45 mill. m3. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregning av forekomstenes totale og utnyttbare volum. I følge denne er det utnyttbare volum beregnet til ca. 20 mill. m3, eller 45 % av det totale volum. For å få et mer nøyaktig volum kreves oppfølgende undersøkelser som seismiske undersøkelser, georadarmålinger, sonderboringer og utvidet prøvetaking.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Det er ingen pukkforekomster i drift i kommunen, men en forekomst er et nedlagt steinbrudd hvor massene ble brukt i Lyngvassdammen. NGU har registrert 14 forekomster som mulig framtidige uttaksområder.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomster som har muligheter for eksport, eller er leverandører til et stort hjemmemarked klassifiseres som nasjonalt viktig, mens forekomster som har betydning for byggeråstoffsituasjonen i en større region, eller har spesielt god kvalitet, klassifiseres som regionalt viktig. Etter hvor viktige forekomstene er i forsyningen av byggeråstoff lokalt, klassifiseres forekomstene som meget viktige, viktige, lite viktige eller ikke vurdert. Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen, og hvor viktige de er som byggeråstoff. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol. I Hjelmeland kommune er fem forekomster (19 Soppaland, 20 Tveit, 21 Valheim, 513-Dyreneset og 520-Jøsneset) klassifisert som nasjonalt viktige. I kommunen forøvrig er tre forekomster klassifisert som meget viktige sand- og grusressurser, mens fire forekomster er vurdert som viktige. Tre pukkforekomster er vurdert som viktige.

Det er ikke underskudd på sand og grus i kommunen, men det er likevel viktig at man til formål dette er mulig bruker alternative forsyningskilder til sand og grus. På den måten sparer man på de viktige ikke fornybare ressursene.Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke for 2004 viser at det i kommunen ble tatt ut knapt en million tonn sand og grus. Av dette ble 48.000 tonn brukt til betongformål i kommunen, mens resten ble eksportert. En del ble brukt i nabokommunene i fylket, men mye også i andre deler av landet. Nesten 70.000 tonn ble eksportert til Færøyene. 38.000 tonn pukk fra Strand og Gjesdal ble brukt i kommunen, sammen med 55.000 tonn sand og grus fra egen produksjon. Totalt var forbruket av grus og pukk 93.000 tonn dette året.


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse