Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Suldal (1134) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.28.03.2012


Byggråstoffsituasjonen

I Suldal kommune er det mange små sand- og grusforekomster. Til sammen er det registrert 36 forekomster hvorav 22 er volumberegnet. Disse har et totalt volum på nesten 30 mill. m3 sand og grus. De største forekomstene er 11 Suldalsosen med 5,9 mill. m3, 18 Bergjorda med 3,1 mill. m3 og 2 Nesflaten med 2,5 mill. m3.

Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregning av forekomstenes totale og utnyttbare volum. I følge denne er det utnyttbare volum i kommunen 14 mill. m3 eller 47 % av det totale volum. For å få et mer nøyaktig volum kreves oppfølgende undersøkelser som seismiske undersøkelser, georadarmålinger, sonderboringer og utvidet prøvetaking.

Det er også registrert 36 pukkforekomster, men bare ett av disse, 501 Norsk Stein, er et brudd i drift. Av de øvrige er 16 prøvetatte områder som kan bli framtidige uttaksområder, mens 19 er prøvetatte lokaliteter for å bestemme bergarten i området. Analyseresultatene er her avgjørende for å vurdere uttaksmuligheten i området.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomster som har muligheter for eksport, eller er leverandører til et stort hjemmemarked klassifiseres som nasjonalt viktig, mens forekomster som har betydning for byggeråstoffsituasjonen i en større region, eller har spesielt god kvalitet, klassifiseres som regionalt viktig. Etter hvor viktige forekomstene er i forsyningen av byggeråstoff lokalt klassifisert forekomstene som meget viktige, viktige, lite viktige eller ikke vurdert. Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

501 Norsk Stein er den viktigste byggeråstoffressursen i kommunen og er klassifisert som en nasjonalt viktig forekomst. Av de mulig framtidige uttaksområdene er 512 Sauaskolten, 532 Grasdalen, 533 Røyrvik og 534 Kubbavika vurdert som nasjonalt viktig bl.a. på bakgrunn av bergartens kvalitet. 505 Løland er vurdert som meget viktig, mens 503 Ersdal, 504 Åsane og 506 Velaskaret-1 er vurdert som viktige. De øvrige er ikke vurdert.

Av sand- og grusforekomstene er 1 Suldalsosen og 9 Veka klassifisert som meget viktige i en lokal forsyning av byggeråstoff. I tillegg er ni forekomster vurdert som viktige. De øvrige synes i dagens situasjon ikke å være interessante for større kommersielle uttak.

Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke for 2004 viser at det i kommunen ble tatt ut 3,1 mill. tonn pukk dette året. Bare 20.000 tonn ble brukt i kommunen som veggrus og til andre formål. Resten ble eksportert, noe til Stavanger og Karmøy, men det aller meste til andre land som Tyskland, England, Danmark, Frankrike og Nederland.

Det ble tatt ut ubetydelige mengder sand og grus i kommunen. Fra Hjelmeland ble det tatt inn og brukt 9.000 tonn til blant annet veggrus. Til sammen ble det brukt 29.000 tonn. Per innbygger utgjør dette 7,4 tonn.


Denne utskriften ble generert 01.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse