Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Bokn (1145) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.26.01.2012


Byggråstoffsituasjonen

Det er ikke registrert sorterte grusforekomster egnet til tekniske formål i kommunen. Kun en moreneforekomst hvor det tidligere ble tatt ut noe fyllmasse er registrert. Behovet må derfor dekkes gjennom import fra nabokommuner. Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Det er ikke pukkforekomster i drift i kommunen, men det er registrert et mulig framtidig uttaksområde.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til verdifulle ressurser i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomster som har muligheter for eksport, eller er leverandører til et stort hjemmemarked klassifiseres som nasjonalt viktig, mens forekomster som har betydning for byggeråstoffsituasjonen i en større region, eller har spesielt god kvalitet, klassifiseres som regionalt viktig. Etter hvor viktige forekomstene er i forsyningen av byggeråstoff lokalt er de klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige eller ikke vurdert. Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol. Det mulige framtidige uttaksområdet 501 Sunnaland er vurdert som et viktig område med hensyn til pukkproduksjon.

I Bokn er det også registrert steinbrudd med uttak av murestein. Slike forekomster tas ikke med i Grus- og Pukkdatabasen, men er beskrevet i databasen for Mineralske råstoffer ved NGU.

Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke for 2004 viser at det i Bokn kommune ble brukt kun 1.200 tonn sand og grus til vegformål dette året. Dette er lite og utgjør bare 1,6 tonn per innbygger mot landsgjennomsnittet på 11,8 tonn grus og pukk. Massene som ble bruk ble hentet i Hjelmeland og kommunen er kanskje best tjent med fortsatt import for å dekke behovet.


Denne utskriften ble generert 25.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse