Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Tysvær (1146) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.25.01.2012


Byggråstoffsituasjonen

I Tysvær kommune er det registrert to mindre grusforekomster. Begge er punktlokaliseringer av massetak uten avgrenset areal og volumberegning. Den ene er en moreneavsetning med stein- og grusholdig materiale. Den andre forekomsten er et lite elvedelta bestående av dårlig sortert sand og grus med mye humus. Begge massetakene er nedlagt, og forekomstene uten betydning som forsyningsområder for sand og grus.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Det er registrert 11pukkforekomster herav ett stort pukkverk i kommunen. 506 Espevik eksporterer det aller meste av sin produksjon ut av kommunen, blant annet til flere land i Europa. Denne forekomsten er klassifisert som nasjonalt meget viktig. Det samme gjelder 507 Såt som er et mulig utvidelsesområde for Espevik. Forekomstene 501,502, 503 og 505 er vurdert som viktige som framtidige uttaksområder. Forekomstene 508, 509, 510 og 511er registret som typelokaliteter hvor det er tatt prøve for å vurdere berggrunnens kvalitet uten at det er tatt stilling til uttaksmulighetene. Alle pukkforekomstene består av ulike gneiser og granittiske bergarter.

Det er ingen sand- og grusforekomster som kan forsyne kommunen med slike masser, så alt forbruk må importeres. Behovet for pukk vil imidlertid kunne dekkes fra egen produksjon.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til slike ressurser i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som nasjonalt og regionalt viktige og som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert i lokal sammenheng. Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktig de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.


Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Tysvær kommune viser at det i 1996 ble produsert store mengder pukk for eksport ut av landet. Over 90% av eksportert materiale gikk til betongformål. Uttaket tilsvarer ca. 43 tonn pr. innbygger. Til Tysvær ble det i 1996 innført sand og grus fra Hjelmeland og Strand til betong, vegdekke og veggrus. Det ble også tilført pukk fra Karmøy og Suldal til vegformål. Forbruket av sand, grus og pukk på 38.100 tonn tilsvarer 4.5 tonn pr. innbygger. 62% av det totale forbruket ble brukt til veggrus, 16% til betongtilslag, 14% til vegdekke og 8% til andre formål.

I 2004 var produksjonen av pukk økt til det dobbelte i kommunen. Av dette ble det meste eksportert ut av landet, men også 65.000 tonn til nabokommuner og vel 100.000 ton ble brukt i kommunen. I tillegg ble 10.000 tonn pukk og 14.000 tonn sand og grus importert fra andre kommuner. Et totalt forbruk av grus og pukk på 130.000 tonn gir et forbruk per innbygger på ca. 13 tonn som er en meget stor øking fra 1996 og indikerer stor byggeaktivitet dette året.


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse