Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Karmøy (1149) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.25.01.2012


Byggråstoffsituasjonen

I Karmøy kommune er det ikke registrert sorterte sand- og grusforekomster. Det er registrert en forekomst som er et gammelt, nå nedlagt massetak i morenemateriale vest for Koppervik. Behovet for sand og grus blir derfor importert fra andre kommuner i regionen.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Det er registrert to pukkforekomster i kommunen. 501 er et nedlagt steinbrudd vest for flyplassen som ble benyttet under byggingen av denne. I 502 er det tatt ut stein og foredlet gjennom knusing og sikting som et ledd i klargjøringen av arealene til framtidig industriområde. Massene er brukt lokalt som fyllmasse, i grøfter og til andre kommunaltekniske formål. Ressursens størrelse er imidlertid begrenset og uttakene herfra er nå avsluttet. Det bør derfor vurderes alternative uttaksområder for å dekke et framtidig behov.

I forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er det viktig å sikre tilgangen til verdifulle ressurser i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomster som har muligheter for eksport, eller er leverandører til et stort hjemmemarked klassifiseres som nasjonalt viktig, mens forekomster som har betydning for byggeråstoffsituasjonen i en større region, eller har spesielt god kvalitet, klassifiseres som regionalt viktig. Etter hvor viktige forekomstene er i forsyningen av byggeråstoff lokalt er de klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige eller ikke vurdert. Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

I tillegg er det ett uttak av murestein ved Hillesland. Bergarten er en kvartsitt som er klorittisert og forskifret. Slike uttak blir ikke registrert i Grus- og Pukkdatabasen, men er beskrevet i databasen for Mineralske råstoffer ved NGU.

Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke i 2004 viser at det ble produsert 100.000 tonn pukk i kommunen. 60.000 tonn ble fraktet til Haugesund, mens resten ble brukt i kommunen. Massene ble benyttet til vegformål og til fyllmasse. I tillegg ble det importert 192.000 tonn hovedsakelig fra Suldal. Dette gir et forbruk på 232.000 tonn. Det meste av de 156.000 tonn sand og grus som ble brukt i kommunen kom fra Forsand og Hjelmeland. Dette viser at bare en liten del pukk, av det totale behovet for grus og pukk som byggeråstoff, ble produsert i kommunen. Også i framtida er kommunen avhengig av å hente sand og grus andre steder. Før man eventuelt etablerer nytt uttaksområde i fjell for produksjon av pukk, må også behovet for slike masser importeres.


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse