Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Vindafjord (1160) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.26.01.2012


Byggråstoffsituasjonen

I Vindafjord kommune er det registrert 11 sand og grusforekomster. I dag er det ingen kommersielle uttak av sand og grus i kommunen. Kun fra et par av forekomstene blir det sporadisk tatt ut noe masse til lokale og private formål.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. I Vindafjord kommune er det registrert 5 større og mindre steinbrudd med produksjon av pukk. 501 Knapphus er nå i drift etter en periode med stopp i produksjonen. Videre er det registrert tre mindre uttak, 506, 507 og 516 hvor det sporadisk blir tatt ut masser til forskjellige formål i nærområdet. Ett steinbrudd, 502 Toraneset, er nedlagt. I forbindelse med NGUs kartlegging av berggrunnen er fem forekomster prøvetatt og registrert som mulig framtidige uttaksområder. I tillegg er syv forekomster registrert som typeområde for å bestemme bergart og kvalitet uten at det er vurdert uttaksmuligheter.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til verdifulle ressurser i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff.

Forekomster som har muligheter for eksport, eller er leverandører til et stort hjemmemarked klassifiseres som nasjonalt viktig, mens forekomster som har betydning for byggeråstoffsituasjonen i en større region, eller har spesielt god kvalitet, klassifiseres som regionalt viktig. Etter hvor viktige forekomstene er i forsyningen av byggeråstoff lokalt er de klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige eller ikke vurdert. Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

501 Knapphus pukkverk er vurdert som en meget viktig lokal ressurs. Også forekomst 502 Toraneset er vurdert som meget viktig selv om uttaket her er nedlagt. 505 Raunes som er et mulig framtidig uttaksområde er klassifisert som meget viktig, mens 506 Osnes er vurdert som lokalt viktig forekomst.

Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke for 2004 viser at det i Vindafjord ble tatt ut 60.000 tonn pukk og i tillegg importert 2.000 tonn fra Strand. Av egenprodusert pukk ble 18.000 tonn brukt i den gang Ølen kommune. Massene ble brukt halvt om halvt til veggrus og som fyllmasse.

Sandeid Cement importerte 15.000 tonn sand og grus fra Hjelmeland for bruk i egen betongproduksjon. Fra Hjelmeland ble det også levert 2.000 tonn sand og grus til Ølen for bruk til veggrus. I de to kommunene ble det brukt 62.000 tonn pukk og 17.000 tonn sand og grus i 2004. Det er rimelig å tro at normalforbruket i den nye sammenslåtte kommunen vil ligge på samme nivå. Dette tilsvarer 7,6 tonn pukk og 2,1 tonn sand og grus per innbygger og er noe under landsgjennomsnittet på 8,2 og 3,6 tonn per innbygger.


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse