Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Møre og Romsdal Velg et annet fylke
Kommune: Kristiansund (1505) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.25.09.2009


Byggråstoffsituasjonen

Kristiansund ble i 2008 slått sammen med Frei til Kristiansund kommune. Den sammenslåtte kommunen har små ressurser av sand og grus. Det er registrert i alt tre sand- og grusforekomster. To av disse er volumberegnet og inneholder til sammen 3.5 mill. m³ sand og grus. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Ved bruk av denne modellen vil de utnyttbare mengdene til byggtekniske formål være ca. 0.9 mill. m³, en reduksjon til 26% av totalen.

Den viktigste sand- og grusforekomsten er 1 Torebakken. Materialet består av mekanisk sterkt steinmateriale, og inneholder en svært lav andel av glimmer. Dette er gunstig for betongproduksjon.

Det er registrert fem nedlagte pukkverk hvorav en større tomteplanering ved Vestbase, der det er blitt produsert store mengder med pukk. Analyser utført på materialet fra tre forekomster indikerer at det er godt nok for bruk i veg og betong.
Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Pukkforekomstene som er registrert i Kristiansund kommune er i gneis. I forekomst 505 Vigor har det tidligere vært store uttak, men i dag brukes området som oppstillingsplass for asfaltverk, med utgangspunkt i importerte masser. Med mindre nye større tomteplaneringer er under planlegging, vil kommunen da stå uten eget uttak av byggeråstoff. Sand og grus til betongproduksjon vil uansett måtte importeres.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. Oversikt over kommunens Grusforekomster og Pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktig de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

Grusforekomsten 1 Torebakken og pukkforekomst 505 Vigor er klassifisert som viktige, de andre forekomstene av grus og pukk som lite viktige.

Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Kristiansund kommune i 2005 viser at det ble produsert nærmere 1.030.000 tonn pukk. Av dette gikk 670.000 tonn til offshorepukk. Resten ble eksportert til mange kommuner i fylket og i Trøndelag. Til betongproduksjon ble det importert 56.000 tonn sand- og grusmasser fra Nesset kommune samme år. I tillegg ble det brukt 240.000 tonn av egenprodusert pukk. Hoveddelen av pukkuttaket gikk også til betong. Til sammen 296.000 tonn ble brukt i 2005. Per innbygger utgjør dette 17.4 tonn.

For Frei viser tallene et totalforbruk på 126.500 tonn i 2005. Det utgjør 23.9 tonn per innbygger. I kommunen ble det tatt ut 4500 tonn sand og grus til fyllmasse og 3000 tonn stein til fyllmasse. I tillegg ble det importert pukk fra Kristiansund til ulike formål og grus fra Nesset kommune.


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse