Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Møre og Romsdal Velg et annet fylke
Kommune: Vanylven (1511) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.04.03.2008


Byggråstoffsituasjonen

Vanylven kommune har middels store mengder sand og grus med god kvalitet til tekniske formål. Det er registrert 18 forekomster hvorav 4 er beregnet å inneholde 15,3 mill. m³. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Ved bruk av denne modellen for redusering av volum vil de utnyttbare mengdene til byggetekniske formål være ca. 7,3 mill. m³, en reduksjon til 48 % av totalvolumet.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Det er registrert tre steinbrudd for pukk i kommunen, men ingen av dem er i drift. Lav mekanisk styrke gjør olivinforekomstene i Almklovdalen og Sunndalen er uaktuelle i pukksammenheng.

Grusforekomstene ser ut til å ha en gunstig kornsammensetning, og andre analyseresultater viser at den mekaniske styrken er bra og at glimmerinnholdet er lavt.

Det er registrert i alt 14 massetak i løsmasse i kommunen. Det er 3 massetak i sporadisk drift og resten nedlagt. Spesielt i Rovde-området, der det også tidligere har vært store uttak, er det forekomter som kan være viktige for den lokale forsyningen. Også det nedlagte pukkverket på Vikafjellet kan tenkes å være en lokal leverandør i fremtiden. Siden ingen av pukkforekomstene for tiden er i drift, må kommunen imidlertid belage seg på fortsatt import av pukk.


Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. Oversikt over kommunens Grusforekomster og Pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktig de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.


Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Vanylven kommune viser at det i 2005 ikke ble tatt ut sand, grus eller pukk i kommunen. Dette utelukker imidlertid ikke små, lokale uttak. Fra Fræna og Kristiansund ble det importert til sammen 86.600 tonn pukk. Dette utgjør et forbruk på 23,5 tonn per innbygger i Vanylven kommune i 2005.


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse