Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Møre og Romsdal Velg et annet fylke
Kommune: Sande (1514) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.03.03.2008


Byggråstoffsituasjonen

Sande kommune har ingen registrerte sand- og grusforekomster. Kommunen må derfor basere sitt forbruk på import.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. I Sande ligger tre nedlagte steinbrudd i grovkornig gneis. Fra tid til annen tas det også ut stein til molobygging i kommunen. Kalksteinsforekomsten på Larsnes produserer jordbrukskalk, men restmaterialer anvendes til byggetekniske formål. I mangel på egne grusressurser må kommunen importere byggeråstoffer også i framtida. Til formål som molo- og havnebygging er kommunen selvforsynt fra egne steinbrudd. Breivik kalkverk dekker en del av pukkbehovet.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. Oversikt over kommunens Grusforekomster og Pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktig de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.


Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Sande kommune viser at restmaterialer fra kalkbruddet i Larsnes har gått til veggrus. Uttaket i 2005 var 4.400 tonn til veg og annen bruk. Per innbygger utgjør dette 1.7 tonn. Kommunen hadde i 2005 en liten eksport til Herøy. Fra Ulstein ble det importert 4.100 tonn pukk. Sum forbruk ble: 7.800 tonn pukk. Per innbygger utgjør dette 3 tonn.


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse