Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Møre og Romsdal Velg et annet fylke
Kommune: Herøy (1515) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.21.01.2008


Byggråstoffsituasjonen

Herøy kommune har lite sand og grus til byggetekniske formål. Det er registrert 2 små sand- og grusforekomster i kommunen. De er imidlertid ikke volumberegnet p.g.a. usikkerhet med hensyn til utbredelse, mektighet og kvalitet eller ugunstig beliggenhet. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregning av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Med dette som utgangspunkt er volumet utnyttbar sand og grus til byggetekniske formål tilnærmet lik null i kommunen.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Det er registrert 2 uttak av pukk på Bølandet. Bergarten i området er en gneis. Analyser viser at materialet er dårlig egnet til høykvalitets vegformål på grunn av lav mekanisk styrke og liten motstand mot piggdekkslitasje. I tillegg er tre områder prøvetatt med tanke eventuelle framtidige uttak.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. I tillegg er spesielt viktige forekomster registrert som henholdsvis nasjonalt- eller regionalt viktige.

Pukkforekomst 501 Vikane pukkverk og 502 Vikane pukkverk 2 er klassifisert som viktige for framtidig utnyttelse i kommunen. De øvrige forekomster av sand, grus og pukk er klassifisert som lite viktige.

Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

Herøy kan øke egenproduksjonen av pukk til formål det ikke stilles høye kvalitetskrav til. Kvalitetsmasser til vegdekker er det fortsatt nødvendig å importere. Også i framtida er kommunen avhengig av å importere sand- og grusmasser til betongformål.


Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Herøy kommune for 2005 viser at det ble tatt ut 6000 tonn pukk i til vegformål kommunen dette året. Det ble importert pukk hovedsakelig fra Fræna og Ålesund men også litt fra Ulstein og Sande. Små mengder grus ble importert fra Norddal or Rauma. Det samlede forbruket i kommunen ble dermed 107.400 tonn, noe som gir et forbruk per innbygger på 12.8 tonn.


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse