Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Møre og Romsdal Velg et annet fylke
Kommune: Ulstein (1516) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.04.03.2008


Byggråstoffsituasjonen

Ulstein kommune har relativt lite sand og grus til byggetekniske formål. Det er registrert 5 sand- og grusforekomster i kommunen, hvorav 2 av dem er volumberegnet til å inneholde til sammen 6 mill. m³ sand og grus. En stor del av forekomstarealet bebygd eller dyrka mark. Blant annet derfor er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregning av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Med dette som utgangspunkt er volumet utnyttbar sand og grus til byggetekniske formål ca. 2,8 mill m³ sand og grus, noe som utgjør 48% av det opprinnelige volumanslaget. Bergartstellinger fra utvalgte forekomster viser et høyt innhold av mekanisk sterk gneis i grusfraksjonen, og lavt glimmerinnhold i sandfraksjonen.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Det er registrert 1 uttak av pukk i kommunen, ved Kvalnes. I tillegg er det nedlagte pukkuttak ved Ulstein industriområde og ved Haddal. Pukkverket på Ullstein er nedlagt og nedbygd av verftet. Fjellforekomsten Kvalnes er en gneisbergart som viser litt svakere slitasjeegenskaper enn Ulstein. Det knuste materialet anbefales kun brukt på veger med liten trafikkbelastning.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. I tillegg er spesielt viktige forekomster registrert som henholdsvis nasjonalt- eller regionalt viktige.

Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

Ulstein må belage seg på fortsatt import av tilslag til betong. Kommunen er i dag avhengig av pukkimport. Tunneldrift vil gi materiale til pukk og fyllmasse de nærmeste årene.


Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Ulstein kommune for 2005 at det ikke ble tatt ut sand eller grus dette året. Det ble tatt ut 41.000 tonn pukk. Dette gir et uttak på 6 tonn per innbygger i kommunen. Fra Ørsta ble det importert både pukk og grus. Grusen gikk til betongformål, og pukken gikk til veg og annen bruk. Fra Hareid ble det også importert pukk til veg og annen bruk.


Denne utskriften ble generert 01.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse