Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Møre og Romsdal Velg et annet fylke
Kommune: Hareid (1517) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.03.03.2008


Byggråstoffsituasjonen

Hareid kommune har relativt lite sand og grus til byggetekniske formål. Det er registrert 2 sand- og grusforekomster i kommunen, hvorav den ene er volumberegnet til å inneholde 4 mill. m³ sand og grus. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregning av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Med dette som utgangspunkt er volumet utnyttbar sand og grus til byggetekniske formål tilnærmet lik null i kommunen.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Det er registrert 4 uttak av pukk i kommunen. Bergarten i område er en båndet gneis med årer av amfibolitt. Den ene forekomsten er undersøkt og materialet viser seg å ha god mekanisk styrke og motstand mot piggdekkslitasje.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. I tillegg er spesielt viktige forekomster registrert som henholdsvis nasjonalt- eller regionalt viktige.

Pukkforekomst 505 Hjørungavåg knuseverk er klassifisert som meget viktig for framtidig utnyttelse i kommunen. En annen pukkforekomst 501 Holsekredalen er klassifisert som viktig. De øvrige forekomster av sand, grus og pukk er klassifisert som lite viktige.

Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

Kommunen er i selvberget med pukk, men sand og grusforbruket må baseres på import.


Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Hareid kommune for 2005 at det ble tatt ut 52.500 tonn pukk i kommunen dette året. 65% av dette ble eksportert til Ulstein. Det ble ikke tatt ut sand og grus i kommunen dette året, men 41.800 tonn sand og grus til betong ble importert fra Norddal. Det ble også importert 4100 tonn pukk fra Ulstein. Det samlede forbruket i kommune ble dermed 64.300 tonn i 2005, noe som gir et forbruk per innbygger på 13.8 tonn.


Denne utskriften ble generert 26.05.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse