Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Møre og Romsdal Velg et annet fylke
Kommune: Ørsta (1520) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.12.03.2012


Byggråstoffsituasjonen

Ørsta kommune har store mengder sand og grus med god kvalitet til tekniske formål. Kommunen er viktig når det gjelder eksport av sand og grus. Det er registrert 32 forekomster hvorav 20 er beregnet å inneholde 25,4 mill. m³ til sammen. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Ved bruk av denne modellen for redusering av volum vil de utnyttbare mengdene til byggetekniske formål være ca. 13,2 mill. m³, en reduksjon til 52 % av opprinnelig anslått volum. Det er også registrert en steintipp fra tunnelmasser i kommunen.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Det er registrert to pukkforekomster. I dag er det bare Klubben (Digernes) som er i produksjon. Analyseresultater tilsier at materialet er egnet for de fleste byggetekniske formål med unntak av tilslag i slitedekker på høyt trafikkerte veger.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til verdifulle ressurser i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomster som har muligheter for eksport, eller er leverandører til et stort hjemmemarked klassifiseres som nasjonalt viktig, mens forekomster som har betydning for byggeråstoffsituasjonen i en større region, eller har spesielt god kvalitet, klassifiseres som regionalt viktig. Etter hvor viktige forekomstene er i forsyningen av byggeråstoff lokalt er de klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige eller ikke vurdert. Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som byggeråstoff. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

Forekomstene ligger spredt utover hele kommunen. Bergarts- og mineralkornanalyser viser at materialet har god mekanisk styrke og et lavt glimmerinnhold. 2 forekomster er sentrale i forsyningen av byggeråstoff, både lokalt og i fylket. På grunn av eksport av sand til andre deler av fylket er forekomsten 20 Indre Standal klassifisert som en regional viktig forekomst, mens 10 Holen er en meget viktig lokal forekomst. Det samme er pukkforekomst 501 Klubben pukkverk. Disse forekosmtene er i drift og vil også i framtida være meget viktige i forsyningen av sand og grus. For disse forekomstene bør det lages en uttaksplan for hvordan man best mulig kan utnytte disse viktige ressursene og hvordan arealene fortløpende kan rehabiliteres. Det vurderes å starte drift på forekomst 5 Åmås, og den kan ha lokal interesse. Forekomst 33 Eiksundtunnelen, drives på tunnelmasser, og er i produksjon i skrivende stund. Sammen med 12 andre forekomster, som hovedsaklig har interesse for et lokalt marked, er disse vurdert som viktige forekomster.


Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Ørsta kommune viser at det i 2005 ble tatt ut sand og grus fra to forekomster, og pukk fra Klubben pukkverk ved Digrenes. Det ble tatt ut og produsert 226.800 tonn pukk, og tatt ut 283.800 tonn sand og grus. Til sammen utgjør dette en produksjon på 510.600 tonn. Dette utgjør nærmere 50 tonn per innbygger i kommunen. Mesteparten av sand og grus ble eksportert. II underkant av halvparten av pukken ble eksportert. Totalt forbruk av sand, grus og pukk var: 202.600 tonn. Det gir et gjennomsnittlig forbruk på 19.8 tonn per innbygger i kommunen.


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse