Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Møre og Romsdal Velg et annet fylke
Kommune: Stranda (1525) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.03.03.2008


Byggråstoffsituasjonen

Stranda kommune har relativt store mengder sand og grus med god kvalitet til tekniske formål. Det er registrert 23 forekomster av sand og grus hvorav 20 er beregnet å inneholde 10,7 mill. m3. Tre forekomster har mer enn 1 mill. m³, og Svemorka er den største av disse med 2.9 mill. m³. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Ved bruk av denne modellen for redusering av volum vil de utnyttbare mengdene til byggetekniske formål være ca. 7 mill. m³ , en reduksjon til 65 %.


Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Det er imidlertid ikke registrert uttak av pukk i kommunen.

De største og viktigste forekomstene ligger i den nordlige og sørvestlige delen av kommunen i tilknytning til daler og elvesystemer. Analyseresultater fra løsmasseforekomstene viser at materialet har god mekanisk styrke og et lavt glimmerinnhold med tanke på bruk i betong. Forekomstene 1 Osphaug, 4 Svemorka og 16 Hellesylt er klassifiserte som meget viktige forekomster. Forekomstene 2 Hjelle, 5 Engeset, 8 Moldskredalen, 11 Heimsætra og 13 Snødalen, er klassifiserte som viktige. Forekomst 1 Osphaug og 4 Svemorka er i drift og vil også i framtida være meget viktige i forsyningen av sand og grus. For disse forekomstene bør det lages en uttaksplan for hvordan man best mulig kan utnytte disse viktige ressursene og hvordan arealene fortløpende kan rehabiliteres. Kommunen er selvforsynt med sand og grus til de fleste formål.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. Oversikt over kommunens Grusforekomster og Pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktig de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.


Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Stranda kommune viser at det i 2005 ble tatt ut sand og grus fra to forekomster. Uttaket var ca. 40.000 tonn sand og grus, tilsvarende 8,7 tonn pr. innbygger. Mesteparten ble bruk til grøftedrenering, tomteplanerin og lignende. Noe ble også brukt til vegformål, og litt ble eksportert til Hornindal i Sogn og Fjordane. Fra Norddal ble det importert sand og grus til betong og fra Ørsta litt masse til veg. Fra Haram ble det importert litt pukk. Samlet forbruk i 2005 ble 49.600 tonn. Dette utgjør et forbruk på 10.8 tonn per innbygger.


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse