Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Møre og Romsdal Velg et annet fylke
Kommune: Sykkylven (1528) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.12.03.2012


Byggråstoffsituasjonen

Sykkylven kommune har relativt store mengder sand og grus med god kvalitet til tekniske formål. Store forekomstarealer er imidlertid båndlagt av bosetting og dyrket mark.. Det er registrert 12 forekomster hvorav 8 er beregnet til samlet å inneholde 13,6 mill. m³. 6 av forekomstene inneholder mer enn 1.3 mill m³ masse. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Ved bruk av denne modellen for redusering av volum vil de utnyttbare mengdene til byggetekniske formål være ca. 6,6 mill. m³, en reduksjon til 48 % av totalvolumet.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Det er registrert to uttak av pukk i kommunen, i tillegg til flere nedlagte uttak og tomteutsprengninger. Analyseresultater tilsier at materialet er egnet for de fleste byggetekniske formål med unntak av tilslag i slitedekker på høyt trafikkerte veger.

De fleste forekomstene ligger i Aure og oppover Velledalen. Det er registrert i alt 16 massetak i løsmasser i kommunen. Det er 2 massetak i drift, 5 i sporadisk drift og resten nedlagt. I tillegg kommer altså 2 pukkverk i drift, og to nedlagte pukkverk. Sand- og gruskvaliteten anses som god, men varierer litt innen kommunen. Bergartsanalyser viser at steinmaterialet er av relativt god kvalitet. Mineralanalyser av sandfraksjonen viser at glimmerinnholdet er lavt, noe som er gunstig med tanke på betongformål.

3 forekomster er meget sentrale i forsyningen av byggeråstoff innen kommunen. Dette er grusforekomst 1 Hundeidvik og 2 Riksheim, samt pukkforekomst 501 Andestad pukkverk. I Hundeidvik eksporteres det sand til Bergen, og forekomsten klassifiseres som regionalt viktig. Disse forekomstene vil også i framtida være meget viktige i forsyningen av sand og grus. Det bør lages en uttaksplan for hvordan man best mulig kan utnytte disse viktige ressursene og hvordan arealene fortløpende kan rehabiliteres. I tillegg har flere forekomster betydning for lokal forsying av råstoff, eller som fremtidige uttak. Disse er: 3 Straumgjerdet, 8 Haugset 2 og 9 Haugset 1, Pukkforekomst 503 Riksheim pukk må også regnes også som en viktig forekomst lokalt. Sykkylven kommune er relativt sett bra forsynt med sand og grus, men store forekomstarealer er båndlagt pga. bosetting og dyrka mark.(Dyrka mark kan reetableres hvis ressursen for øvrig er drivverdig). Sammen med pukkproduksjonen synes kommunen å ha dekket opp behovet for byggeråstoffer.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til verdifulle ressurser i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomster som har muligheter for eksport, eller er leverandører til et stort hjemmemarked klassifiseres som nasjonalt viktig, mens forekomster som har betydning for byggeråstoffsituasjonen i en større region, eller har spesielt god kvalitet, klassifiseres som regionalt viktig. Etter hvor viktige forekomstene er i forsyningen av byggeråstoff lokalt er de klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige eller ikke vurdert. Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som byggeråstoff. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Sykkylven kommune viser at det i 2005 ble tatt ut sand og grus fra to løsmasseforekomster og en pukkforekomst. Samlet uttak av sand, grus og pukk var:160.000 tonn, tilsvarende 21,5 tonn pr. innbygger. Om lag halvparten gikk til Ålesund, en del gikk også til Bergen. Det var ikke registrert import til Sykkylven i 2005. Totalt forbruk av sand, grus og pukk i kommunen var 84.400 tonn. Dette utgjør et forbruk per innbygger på 11,3 tonn.


Denne utskriften ble generert 01.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse